มาตรการ

  • คำสั่งเร่งด่วน จังหวัดระยอง

    คำสั่งเร่งด่วน จังหวัดระยอง คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้สถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้ 1. ให้สถานประกอบการทุกประเภทดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน ...

Back to top button