มอบนโยบาล

  • ชูคนพิการเข้าถึงสิทธิ อัปศักยภาพ-จ้างงาน

    นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เปิดเผยภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ว่า ได้มอบนโยบายให้ พก. ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งในการส่งเสริมให้คนพิการสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สวัสดิการและความช่วยเหลือต่างๆ ตามความต้องการและความจำเป็นที่เหมาะสม เร่งเพิ่มศูนย์บริการคนพิการทั่วไปให้ครอบคลุมทั่วประเทศในทุกมิติทั้งประเภทความพิการและบริการ และยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน พร้อมทั้งนำฐานข้อมูล ...

Back to top button