ข่าวทั่วไป

รับฟังความเห็นค่าขยะใหม่ในเว็บ กทม.30 วัน คาดเริ่มต้นเก็บ ต.ค.67

นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าฯ กทม. เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ กทม.อัตราใหม่ ว่า หลังจากสภา กทม.ได้เห็นชอบขยายเวลาจัดเก็บออกไปอีก 1 ปี ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนประกาศประชาพิจารณ์ ร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ค่าธรรมเนียมการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข พ.ศ. … ในเว็บไซต์กรุงเทพมหานคร ในเดือน ต.ค. นี้ เป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาดูรายละเอียดของร่างข้อบัญญัติฯ แสดงข้อคิดเห็น จะมีความคิดเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็วิพากษ์วิจารณ์ได้ เนื่องจากข้อบัญญัติฯนี้ เป็นร่างกฎหมายที่กระทบกับประชาชนทั่วไป ถ้าผลประชาพิจารณ์ประชาชนเห็นด้วยไม่มีปัญหาอะไร ผู้บริหารจะนำเข้าสภา กทม.พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯนี้ เมื่อสภาเห็นชอบแล้วจึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษา คาดว่าจะใช้บังคับได้ในปี 2567

นายจักกพันธุ์กล่าวว่า ร่างข้อบัญญัติฯ ฉบับใหม่นี้ โดยหลักการค่าขยะจะลดลง จากข้อบัญญัติฯเดิมที่ออกมาปี 2562 ซึ่งได้มีการขยายเวลาออกไปมาหลายปี ร่างใหม่นี้ราคาจะต่ำลงทั้งการเก็บ ขนและการกำจัด ขณะเดียวกันกรณีประชาชนได้ลงทะเบียนเพื่อแยกขยะ ก็จะเสียค่าขยะต่ำลงไปอีก ทั้งนี้ หากประชาพิจารณ์ผ่านประชาชนเห็นด้วย ไม่มีปัญหาอะไร ก็น่าจะนำเข้าสภา กทม.พิจารณาได้เดือน พ.ย. เมื่อสภาฯเห็นชอบ ก็จะประกาศใช้ข้อบัญญัติฉบับใหม่ ยกเลิกของปี 2562

สำหรับร่างข้อบัญญัติฯใหม่ มีอัตราค่าธรรมเนียมในส่วนค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป แยกเป็น 1. ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 30 บาท , กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กทม.กำหนด เดือนละ 10 บาท, กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 60 บาท และ กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 3,250 บาท 2.ค่าเก็บและขนมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร ครั้งละ 125 บาท, กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ครั้งละ 180 บาท และกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร อัตราหน่วยละ 245 บาท

ส่วนค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป แยกเป็น 1. ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไป เป็นรายเดือน กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร เดือนละ 30 บาท, กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งไม่เกิน 20 ลิตร และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ กทม.กำหนด เดือนละ 10 บาท, กรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 20 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 20 ลิตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 60 บาท และกรณีที่มีปริมาณวันหนึ่งเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วยทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร ในอัตราต่อหน่วย หน่วยละ 4,750 บาท 2.ค่ากำจัดมูลฝอยทั่วไปเป็นครั้งคราว กรณีที่มีปริมาณไม่เกิน 500 ลิตร หน่วยละ 130 บาท, กรณีที่มีปริมาณเกิน 500 ลิตร แต่ไม่เกิน 1 ลูกบาศก์เมตร หน่วยละ 190 บาท และกรณีที่มีปริมาณเกิน 1 ลูกบาศก์เมตร ให้คิดเป็นหน่วย ทุกๆ 1 ลูกบาศก์เมตร หน่วยละ 250 บาท.

Tags
ค่าขยะค่าขยะ กทม.ค่าขยะมูลฝอยค่าเก็บขยะ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button