ศน.ถวายทุนพระเณรสืบพระศาสนา

27 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

กรมการศาสนา (ศน.) จัดพิธีถวายทุนการศึกษาพระภิกษุและสามเณร โครงการสนับสนุนศาสนทายาทสืบสานและเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 วัดปากน้ำ โดยนายชัยพล สุขเอี่ยม อธิบดี ศน. กล่าวว่า ตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน มีพระภิกษุสามเณรที่ได้รับทุนแล้วรวม 2,810 รูป และในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 กองทุนได้ขับเคลื่อนโครงการ/ กิจกรรมตามนโยบาย “นำธรรมะสู่ใจประชาชน” ด้วยการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้นำทางศาสนา

โดยจัดโครงการถวายทุนการศึกษาสำหรับพระภิกษุสามเณรในสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ระดับเปรียญธรรม 3-เปรียญธรรม 8 ประโยคในส่วนกลาง จำนวน 152 รูป ซึ่งทำให้พระภิกษุและสามเณรมีส่วนสำคัญในการสืบทอด เผยแผ่หลักธรรมคำสั่งสอนทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งเป็นกลไกสำคัญที่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้เข้าถึงการศึกษาเรียนรู้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาและนำไปประพฤติ ทั้งนี้ ปัจจุบันจำนวนพระภิกษุและสามเณรที่สืบทอดพระพุทธศาสนายังมีไม่เพียงพอ เนื่องมาจากความเปลี่ยนแปลงของสังคม.

แผนที่