สถาบันพระบรมราชชนกตั้งคณะแพทย์ผลิตหมอเพื่อชนบท

8 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ศ.พิเศษ นพ.วิชัย เทียนถาวร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2566 มีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันพระบรมราชชนก (สบช.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) พ.ศ…. มีสาระสำคัญ คือ การจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ เป็นส่วนราชการภายในสถาบันพระบรมราชชนก เพื่อรองรับการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่ขาดแคลน รวมถึงเป็นการสนับสนุนโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่ง ครม.ได้มีมติเห็นชอบโครงการนี้เมื่อวันที่ 5 เม.ย.65 เรื่องโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2561-2570

ศ.พิเศษ นพ.วิชัย กล่าวด้วยว่า การผลิตและพัฒนากำลังคนด้านสุขภาพเพื่อรองรับระบบสุขภาพของประเทศถือเป็นภารกิจสำคัญของสถาบันพระบรมราชชนก โดยมีแผนการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ รองรับระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ระหว่างปี พ.ศ.2567-พ.ศ.2576 คือบุคลากรด้านแพทย์เวชศาสตร์ 6,400 คน พยาบาลชุมชน 10,000 คน นักวิชาการสาธารณสุข 10,000 คน ทันตแพทย์ครอบครัว 3,000 คน เภสัชกรครอบครัว 3,000 คน ฉุกเฉินการแพทย์ 3,000 คน แพทย์แผนไทย 3,000 คน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 20,000 คน รวมถึงการเร่งสร้างหมอครอบครัว 1 หมอ 1 สอน. (สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี) เทิดพระเกียรติ “สมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ครบรอบ 91 พรรษา” ทั่วไทย.

แผนที่