ผลจัดการโรคใบด่างมันฯ งบพันล้านใช้แค่สองร้อย

7 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยถึงการติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังว่า จากการประสานกับกรมการปกครองสำรวจการระบาดในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง 54 จังหวัด 473 อำเภอ และรายงานข้อเท็จจริงให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามมาตรการจัดการโรคใบด่างซึ่งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการมันสำปะหลัง (นบมส.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

“จากการที่คณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตรเสนอของบประมาณงบกลาง เพื่อดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมโรคใบด่างมันสำปะหลังแบบครอบคลุมพื้นที่ในเดือนธันวาคม 2563 และคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติงบประมาณในเดือนพฤษภาคม 2564 วงเงิน 1,329 ล้านบาท แบ่งเป็นงบกลาง 1,264 ล้านบาท และงบประมาณของกรมส่งเสริมการเกษตร 65 ล้านบาท”

 

 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยอีกว่า ที่ผ่านมาได้มีการดำเนินการตามคู่มือโครงการ มีผลการดำเนินการสามารถทำลายพื้นที่การระบาดตามหลักวิชาการ 65,440.64 ไร่ พักแปลงเป็นเวลา 30 วันและตรวจสอบว่าไม่มีต้นเป็นโรคงอกมาใหม่ จึงจ่ายชดเชยการทำลายต้นเป็นโรคให้กับเกษตรกรเจ้าของแปลง 5,249 ราย ในอัตราไร่ละ 2,160 บาท รวมเป็นเงิน 141 ล้านบาท เป็นการจ่ายให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) โอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง

และได้มีการสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสะอาดทนทานโรคใบด่างและพันธุ์อื่นๆ ที่ได้รับรองจากหน่วยงานวิชาการ และจากแหล่งพันธุ์สะอาดที่ผ่านการประเมินร่วมกับกรมวิชาการเกษตร 25,508,961 ลำ แจกจ่ายให้เกษตรกร 4,483 ราย ในอัตราไร่ละ 500 ลำ ให้กับเกษตรกรนำไปใช้ปลูกทดแทนในพื้นที่ระบาด 51,017 ไร่ รวมเป็นเงิน 74 ล้านบาท โดยการโอนงบประมาณให้จังหวัดดำเนินการ และงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการตรวจประเมินแปลงพันธุ์สะอาดรวมเป็นงบประมาณ 11 ล้านบาท รวมงบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ 226 ล้านบาท จากกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ 1,329 ล้านบาท สำหรับเงินส่วนที่เหลือในส่วนงบกลาง ได้ส่งคืนสำนักงบประมาณแล้ว

 

นายเข้มแข็ง เผยอีกว่า อย่างไรก็ตามการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีข้อจำกัดในเรื่องระยะเวลาการอนุมัติโครงการที่ไม่สอดคล้องกับช่วงฤดูการปลูกและมันสำปะหลังมีราคาแพงทำให้เกษตรกรไม่สนใจเข้าร่วมโครงการ แต่ยินยอมทำลายต้นเป็นโรคหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วโดยไม่ใช้งบประมาณ 225,445 ไร่ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้เฝ้าระวังการระบาดโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูก หมั่นสำรวจแปลง ใช้พันธุ์มันสะอาดทนทานโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 72 เกษตรศาสตร์ 50 และห้วยบง 60

และห้ามใช้พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรคใบด่าง ได้แก่ พันธุ์ระยอง 11 และพันธุ์ CMR 43-08-89 เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น หากเกษตรกรต้องการคำปรึกษาหรือมีข้อสงสัย สามารถติดสอบถามได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดใกล้บ้าน.

 

แผนที่