ดึงนักศึกษากลุ่มที่ถูกรีไทร์กลับมาเรียนเพิ่มขึ้น

7 กันยายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า ปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรีมีนักศึกษาที่พ้นสภาพจากผลการเรียน จำนวน 389 คน คิดเป็น 1.64% ของจำนวนนักศึกษาทั้งหมด และลดลงจากปี 2564 ที่มีจำนวน 456 คน โดยนักศึกษาปี 1 จะมีจำนวนผู้ถูกรีไทร์มากที่สุด

ทั้งนี้การที่จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพจากผลการเรียนลดลง เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนโยบายช่วยให้นักศึกษาที่มีปัญหาด้านการเรียนให้สามารถเรียนได้และสำเร็จการศึกษา โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดและจัดการเรียนเสริม ขณะเดียวกันก็มีนโยบายดึงนักศึกษากลุ่มที่ถูกรีไทร์ เนื่องจากปัญหาส่วนตัวได้กลับเข้าสู่ระบบ โดยปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษากลับเข้าศึกษาจำนวน 84 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2564 ที่มีจำนวน 26 คน ส่วนอาจารย์นั้น มทร.ธัญบุรีสนับสนุนให้อาจารย์ทำงานวิจัยโดยขอแหล่งเงินทุนจากภายนอกแทนการขอรับสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย เพื่อพิสูจน์ให้เห็นถึงมาตรฐานของงานวิจัยที่มีศักยภาพแข่งขันกับภายนอกได้ทั้งในประเทศและนานาชาติ.

แผนที่