จ.ระยอง ขับเคลื่อนแผน ปภ.จังหวัด พ.ศ. 2564 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล

22 สิงหาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

จ.ระยอง ขับเคลื่อนแผน ปภ.จังหวัด พ.ศ. 2564 – 2570 ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรมสนองตอบนโยบายรัฐบาล

วันที่ 21 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดงาน “ลดความเสี่ยงเดิมป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด” โดยมี ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระยอง รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเลจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนภาคเอกชน ภาคประชาสังคม สื่อมวลชน ภาคีเครือข่าย ร่วมงานฯ

นายอัธยา นวลอุทัย หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง กล่าวว่า ด้วยพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ม. 44 กำหนดว่าในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาธารณภัยหรือการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ได้กำหนดไว้ในแผนต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปหรือแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย แห่งชาติใช้ครบมา 5 ปีให้เป็นหน้าที่ของผู้ซึ่งรับผิดชอบในการจัดทำแผน ปรับปรุงหรือทบทวนแผนที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนโดยเร็ว

 

 

คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจึงได้เห็นชอบนโยบายการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติและแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2564 – 2570 ซึ่งได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDGs กรอบเซนไดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้ประเทศเป็นสังคมที่มีการเรียนรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันภัย มุ่งเข้าสู่ “การรู้รับ ปรับตัว ฟื้นตัวเร็ว อย่างยั่งยืน” ตามที่องค์การสหประชาชาติใช้คำว่า “Resilience” ซึ่งเป็นการดำเนินการในการลดความเสี่ยง จากสาธารณภัย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านสาธารณภัย การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วน ในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การฟื้นฟู นำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศต่อไป

พร้อมทั้งมอบหมายให้ กระทรวง กรม องค์กร และหน่วยงานภาครัฐ จังหวัด อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคส่วนต่างๆ ถือปฏิบัติ ซึ่งแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง พ.ศ. 2564-2570 ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ลงนามเห็นชอบแผนดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2566

 

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองขอให้ทุกคนต้องให้ความสำคัญ สร้างความเข้าใจและนำไปดำเนินการให้เป็นไปตามแผนและข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีต่อไป และขอทุกหน่วยงานช่วยกันคิดหาทางปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยในระดับพื้นที่ให้มีการจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมนำไปปฏิบัติให้มีการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้การจัดการเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัดระยองและสนองตอบนโยบายของรัฐบาลได้เป็นอย่างดี

 

แผนที่