โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ต่อเนื่องปีที่ 16 ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน พัฒนาทักษะผู้นำ

19 กรกฎาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

 

โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี จัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ต่อเนื่องปีที่ 16 ส่งเสริมศักยภาพเยาวชน พัฒนาทักษะผู้นำ

16 กรกฎาคม 2566 – บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี) โดย นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการมัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี ครั้งที่ 16” ประจำปี 2566 ณ ศูนย์การเรียนรู้อาคารพลังงานเคียงสะเก็ด โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง

นายอดิศร วังมูล ผู้อำนวยการสายงานบริหารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท บีแอลซีพี เพาเวอร์ จำกัด (BLCP) ได้กล่าวว่า โครงการ “มัคคุเทศก์น้อยบีแอลซีพี” จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม พัฒนาความรู้ ความสามารถ และฝึกฝนให้เยาวชนมีทักษะการสื่อสารที่ดี มีความเชื่อมั่นในตนเอง กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ รวมถึงช่วยพัฒนาให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคต ซึ่งในปีนี้ทางบีแอลซีพีได้เปิดโอกาสให้เยาวชนที่สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อเก็บสะสมประสบการณ์และความรู้ใส่ในแฟ้มงานของตนซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการเตรียมสมัครเข้าศึกษาต่อในอนาคต

 

 

โครงการนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีเสมอมาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดระยองเช่น โรงเรียนระยองวิทยาคมนิคมอุตสาหกรรม, โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ, โรงเรียนวัดป่าประดู่, โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร และโรงเรียนบ้านฉางกาญจนกุล โดยในปีนี้ได้รับเชิญคุณนิธวัชร์ หรือครูกรีน AF7 จากสถาบัน The Modern Melody Studio มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่องของการพูดในที่สาธารณะ การสร้างการจดจำต่อคู่สนทนาเพื่อสร้างความประทับใจในการสื่อสาร

เทคนิคการลดทอนความไม่มั่นใจในการสื่อสาร การโน้มน้าวเจรจาต่อรอง เพื่อเพิ่มทักษะความเป็นผู้นำ เสริมประสิทธิภาพทางบุคลิกภาพและการสื่อสารขั้นสูง รวมถึงการปรับการใช้ร่างกายและการใช้น้ำเสียง การแสดงออกทางสีหน้าเพื่อใช้ในการสร้างประสิทธิภาพในการสื่อสารได้ตรงเป้าหมาย

 

 

บีแอลซีพีมุ่งพัฒนาองค์กรสู่สังคมคาร์บอนต่ำ เพื่อคนไทย เพื่อประเทศ เพื่อโลก อย่างยั่งยืน

แผนที่