ระยอง ดึงทุกภาคส่วน ระดมสมองเสนอแนะ ร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปี (พ.ศ.2566-2585) กำหนดทิศทางจังหวัดที่อยากให้เป็น

24 พฤษภาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ระยอง ดึงทุกภาคส่วน ระดมสมองเสนอ แนะร่างเป้าหมายพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปี (พ.ศ..2566-2585) กำหนดทิศทางจังหวัดที่อยากให้เป็น

วันที่ 23 พ.ค.66 เวลา 09.00 น.ที่ห้องประชุมโรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง เป็นประธานเปิดการประชาคมการจัดทำเป้าหมายพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปี(พ.ศ.2566-2585)ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานจังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชาคม ประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นทุกแห่ง ภาคประชาสังคม และภาคธุรกิจเอกชน จำนวน 281 คน

ทั้งนี้ ทางฝ่ายเลขานุการ ก.บ.จ.สำนักงานจังหวัดระยอง ได้มีการทำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปีแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้มีการนำร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปีดังกล่าว มานำเสนอในวันนี้เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปี เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ.2565 นอกจากนี้ในวันนี้จะเป็นการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่องร่างเป้าหมายฯ แล้ว จังหวัดยังได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงมหาดไทย มาให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนในระดับต่างๆ ด้วย

โดย นายไตรภพ กล่าวว่า เป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี จะให้ความสำคัญกับศักยภาพ โอกาส และข้อจำกัดของพื้นที่ ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงบริบทแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกที่มีผลกระทบต่อพื้นที่ ควบคู่กับการพิจารณาความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการร่วมคิด-ร่วมทำ-ร่วมติดตามผลให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมต่อไป และที่สำคัญเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดจะต้องมีความชัดเจน เป็นรูปธรรม และแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายหรือสิ่งที่ต้องการบรรลุ ดังนั้น จึงขอให้ทุกท่านได้แสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดระยอง 20 ปี ที่ได้จัดทำขึ้น โดยความคาดหวังในอีก 20 ปีข้างหน้าท่านต้องการให้จังหวัดระยองเป็นอย่างไร

แผนที่