กรมปศุสัตว์ขจัดปัญหา “เนื้อโคปลอม” ปนเนื้อสุกรเพื่อผู้บริโภค

14 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

กรมปศุสัตว์ขจัดปัญหา “เนื้อโคปลอม” ปนเนื้อสุกรเพื่อผู้บริโภค

กรมปศุสัตว์ สั่งลุยขจัดปัญหา “เนื้อโคปลอม” ปนเนื้อสุกรเพื่อผู้บริโภค เป็นการกระทำผิดของผู้ฉวยโอกาส ที่มุ่งหวังเพียงกำไรส่วนต่างราคาของเนื้อสุกร มาหลอกจำหน่ายเป็นเนื้อโคในราคาที่สูงกว่า

เกาะติดสถานการณ์ปัญหาการจำหน่าย “เนื้อโคปลอม” ปนเนื้อสุกรให้แก่ผู้บริโภค หลังจากได้รับแจ้งพบการกระทำผิดจากผู้บริโภคชาวไทยในบางพื้นที่ ไม่เว้นแม้แต่ชุมชนมุสลิม ซึ่งปรากฎในภาพข่าวตั้งแต่ปี 2563 ที่ผ่านมา โดยเป็นการกระทำผิดของผู้ฉวยโอกาส ที่มุ่งหวังเพียงกำไรส่วนต่างราคาของเนื้อสุกร มาหลอกจำหน่ายเป็นเนื้อโคในราคาที่สูงกว่า ถือเป็นการกระทำที่ได้ไม่คุ้มเสีย เพราะกระทำเช่นนี้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างได้แก่

1. ทำลายความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทุกคน เพราะเมื่อผู้บริโภคทราบว่าถูกหลอกย่อมเสียความรู้สึก เลิกซื้อและเลิกบริโภค

2. ทำร้ายสุขภาพหากบริโภค เพราะสิ่งที่ใช้ในการปลอมแปลงเนื้อสุกรเป็น”เนื้อโค”รวมถึงแหล่งที่มาของเนื้อสัตว์อาจไม่ได้รับการตรวจโรค

3. ทำร้ายพ่อค้า แม่ค้า ผู้ประกอบอาชีพจำหน่าย “เนื้อโค” เพราะถูกขายตัดราคา

4. ทำลายภาพลักษณ์ของประเทศ เพราะนักท่องเที่ยวจะรู้สึกถึงความไม่ไว้ใจในพื้นที่ อาจถูกหลอกลวงในเรื่องอื่นๆ ได้

แนวทางการแก้ไขของกรมปศุสัตว์จะดำเนินการเชิงรุกและเชิงรับควบคู่กัน โดยการแก้ไขปัญหาเชิงรับเป็นการสื่อสารเตือนภัย การให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการกระทำผิดผ่านแอพลิเคชั่น DLD 4.0 ตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อกรมปศุสัตว์ได้รับแจ้งแล้ว จะสั่งการให้ชุดเฉพาะกิจลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง

พร้อมเก็บตัวอย่างส่งตรวจหาดีเอ็นเอสุกรทางห้องปฏิบัติการในกรณีที่พบการกระทำผิดจริงจะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามความผิดที่พบเช่น ความผิดตามพระราชบัญญัตติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 มาตรา 38 จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จำหน่าย โทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค มาตรา 47 ผู้กระทำผิดมีเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ ปริมาณ หรือ
สาระสำคัญประการอื่นโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

รวมถึงขั้นตอนการสอบสวนเพื่อขยายผลไปยังต้นตอของสถานที่กระทำผิดสำหรับการแก้ปัญหาเชิงรุก กรมปศุสัตว์กำหนดให้การเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมปนเนื้อสุกร เป็นตัวชี้วัดสำหรับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งได้ลงพื้นที่ตรวจเฝ้าระวังการจำหน่าย “เนื้อโค” จำนวนมากกว่า 1,123 แห่ง เพื่อเป็นการป้องปรามผู้ค้า

นอกจากนี้ในระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน กรมปศุสัตว์ได้สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อโคดิบจำนวน 200 ตัวอย่าง จาก 81 แหล่ง ทั้งในตลาด นอกตลาด และช่องทางออนไลน์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อตรวจหาโปรตีนเนื้อสุกรด้วยชุดทดสอบ ซึ่งผลทดสอบไม่พบเนื้อสุกรปลอมปนทั้งหมด

อย่างไรก็ตามเพื่อความมั่นใจในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อโดยสังเกตจากตราสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ ok”  ที่กรมปศุสัตว์รับรองโดยสถานที่จำหน่ายต้องสะอาด และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้เท่านั้นจึงจะผ่านเกณฑ์และสำหรับสินค้าปศุสัตว์ทางเลือกอย่างสินค้าฮาลาล ผู้บริโภคก็สามารถเลือกซื้อ โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ Halal ที่รับรองโดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เขียนโดย #Social Rayong โซเชี่ยล ระยอง

แผนที่