ทบ.แถลง ตัดงบเยียวยาปชช. 1 ปี เลิก-ลดซื้ออาวุธต่างประเทศ เน้นซ่อมบำรุง

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ทบ.แถลง ตัดงบเยียวยาปชช. 1 ปี เลิก-ลดซื้ออาวุธต่างประเทศ เน้นซ่อมบำรุง

 

ทบ.แถลง 1 ปี ถูกตัดงบไปเยียวยาประชาชน ต้องเลิก-ลดซื้ออาวุธต่างประเทศ เน้นซ่อมบำรุง ขณะที่ ทร.-ทอ. ชะลอโครงการจัดหาเรือรบ-เครื่องบินรบ

 

กองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) พล.อ.สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก ในฐานะโฆษกกองทัพบก แถลงผลการปฏิบัติงานกองทัพบกประจำปี 2564 และแนวทางการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 66 ว่า กองทัพบกสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติที่เกิดขึ้นนั้นกองทัพบกยังคงดำเนินการพัฒนาองค์กรตามแผนพัฒนากองทัพบกเพื่อให้เป็นหน่วยรูปแบบเบา ประหยัด มีความคล่องตัวสูง และมีประสิทธิภาพ

 

 

โดยในปีงบประมาณ 2564 มีการดำเนินการและมีการปฏิบัติที่สำคัญ เช่น การพัฒนาหน่วยงานแพทย์ทหารของกองทัพบกให้มีความพร้อมทั้งด้าน บุคลากรทางการแพทย์ สถานพยาบาล เครื่องมือ เวชภัณฑ์ ตลอดจนกำลังพลทุกระดับ ให้มีความรู้ มีความสามารถสนับสนุนรัฐบาล และศบค.ได้อย่างเต็มที่ การนำยุทโธปกรณ์ เครื่องมือ ยานพาหนะ ทุกประเภทของกองทัพบก

 

ตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ให้หน่วยทหาร ทุกหน่วยสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกรูปแบบช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยเร็วที่สุดโดยไม่ต้องรอคำสั่ง และมีแนวทางยกเลิกหรือลดจำนวนโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ราคาสูงจากต่างประเทศให้มากที่สุด และสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศมาใช้มากขึ้น ภาพรวมคือเราจะพยายามรักษาสภาพยุทโธปกรณ์ให้ใช้งานได้ดีที่สุด โดยเน้นการซ่อมบำรุงรักษาสิ่งอุปกรณ์นั้นเพื่อใช้งานได้ดีที่สุดและนานที่สุดเพื่อให้ใช้งานได้ แต่หากเราไม่สามารถรักษาได้ก็ซื้อจากต่างประเทศ แต่เป็นจำนวนน้อย

 

 

นอกจากนั้นยังคงให้ความสำคัญต่อทหารประจำการ และกำลังพลชั้นผู้น้อย ป้องกันการไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้ได้รับสิทธิตามที่พึงจะได้ และให้โอกาสความก้าวหน้าในการรับราชการทหารต่อ การพัฒนาระบบการตรวจเลือกทหาร โดยส่งเสริมการสมัครใจให้มากขึ้น เพื่อลดจำนวนการเกณฑ์ทหารลง และเร่งรัดการนำข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาบรรจุทดแทนทหารประจำการ

 

พล.อ.สันติพงศ์ กล่าวต่อว่า กองทัพบกได้ดำเนินการสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถ โดยเฉพาะการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ภัยพิบัติและในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และกองทัพบกไม่หยุดยั้งการพัฒนาองค์กรให้เป็นไปตามแผนการพัฒนากองทัพบกตามห้วงระยะเวลา และยังมุ่งมั่นในการพิทักษ์รักษาสถาบัน ชาติ ศาสนา และสถาบัน พระมหากษัตริย์ โดยเฉพาะการรักษาอธิปไตยของชาติ เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่เกิดความสงบสุข

 

“ขอยืนยันว่ากองทัพบกภายใต้การนำของพล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก จะอยู่เคียงข้างประชาชนและใช้ศักยภาพที่มีของกองทัพบกในการดูแล ช่วยเหลือประชาชนบรรเทาความเดือดร้อน เป็นที่พึ่งได้ในทุกโอกาส และผนึกกำลังกับทุกภาคส่วน เพื่อปกป้องรักษาผืนแผ่นดินไทยอย่างเต็มประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ที่กำลังพลของกองทัพบกทุกนายยึดถือ คือพิทักษ์ราชัน ปกป้องประชา รักษาแผ่นดิน” พล.อ.สันติพงศ์ กล่าว

 

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตลอดปีงบประมาณ 2564 ที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 กองทัพบกได้ให้หน่วยปรับการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อใช้ในการสนับสนุนการป้องกันโรค ส่งเสริมการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก และการใช้งบประมาณในภารกิจบรรเทาความเดือดร้อนและดูแลช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะในด้านการเพิ่มศักยภาพด้านการรักษาพยาบาลและการดูแลผู้ติดเชื้อ นอกจากนี้ได้พิจารณาจัดสรรเงินรายรับสถานพยาบาลของโรงพยาบาลกองทัพบกเอง เพื่อใช้แก้ไขปัญหาโดยนำไปใช้ในการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ทางการแพทย์ เป็นต้น

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวต่อว่า ในปีที่ผ่านมากองทัพบกได้บริหารงบประมาณตรงตามวัตถุประสงค์ อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานและประชาชน ให้ความสำคัญต่อผลผลิต และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้จ่ายงปประมาณกับการพัฒนาหน่วย การสร้างสวัสดิการให้กับกำลังพล โดยเฉพาะอย่างยิ่งนายทหารชั้นประทวนและทหารกองประจำการ ตามเจตนารมณ์ที่วางไว้ ภายใต้กรอบแนวทางการบริหารจัดการงปประมาณภาครัฐและกฎระเบียบของทางราชการ

 

สำหรับในปีงบประมาณ 2565 กองทัพบกได้จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี จำนวน 112,723,556,800 บาท ซึ่งสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาเห็นชอบจำนวน 97,883,773,800 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 8,096,003,800 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.64 และปัจจุบัน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 2564 เรียบร้อยแล้ว

 

พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ กล่าวอีกว่า ในการจัดสรรงบประมาณในปี 2565 กองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับงาน สวัสดิการกำลังพลและงานซ่อมปรับปรุงอาคาร สิ่งก่อสร้าง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกำลังพล และขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการซ่อมปรับปรุงยุทโธปกรณ์เพื่อยืดอายุ การใช้งานและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ตามนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ได้ กำหนดไว้ ขอเรียนว่ากองทัพบกจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ ขีดความสามารถของกำลังพล การบริหารจัดการองค์กร ร่วมกับการใช้งบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้ เกิดประสิทธิภาพและคุ้มค่า

 

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะที่กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ต่างประสบปัญหางบประมาณเพื่อเดินหน้าตามแผนพัฒนากองทัพเช่นกัน หลังจากสถานการณ์โควิด-19 ถูกตัดงบฯ ไปเยียวยาประชาชนจำนวนมาก ทำให้การจัดหาเรือรบ-เครื่องบินรบ รวมไปถึงอากาศยานแบบต่างๆ ในโครงการใหญ่ต้องชะลอออกไป และใช้แนวทางในการซ่อมบำรุงเพื่อยืดอายุการใช้งาน

 

โดยกองทัพเรือกำลังจะปลดระวางประจำการเรือรบประมาณ 10 ลำ และเตรียมส่งมอบให้กับหน่วยงานหรือเอกชนที่ต้องการ เนื่องจากยังมีงบประมาณในการดูแลรักษาในแต่ละเดือนประมาณ 3 แสนบาท และเลื่อนแผนการจัดหาเรือลำใหม่มาทดแทนไปก่อน ขณะที่กองทัพอากาศ มีการควบรวมฝูงบิน 102 ไปอยู่กับฝูงบิน 103 เนื่องจากเครื่องบิน F-16 ADF ถูกปลดประจำการหลายเครื่อง และเพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณ ทอ.จึงได้บริหารใหม่ โดยนำเครื่องที่เหลือมาประจำการที่ฝูงบิน 103 ซึ่งมีเครื่องบิน F- 16 AB ประจำการอยู่ด้วยเช่นกัน

 

แผนที่