ราชกิจจานุเบกษา ประกาศห้ามชุมนุม-ทำกิจกรรม เสี่ยงแพร่โควิด เว้น 5 กิจกรรมเพื่อการสาธารณสุข อำนวยความสะดวกให้ประชาชน มีผลตั้งแต่ 1 ก.ย.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2564 ราชกิจจานุเบกษาแพร่ ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนเกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19 ฉบับที่ 10 ผ่านเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ระบุว่า โดยที่สถานการณ์การระบาดของโควิดในปัจจุบันฝ่ายสาธารณสุขได้ประเมินว่า มีแนวโน้มที่จะคลี่คลายไป ในทางที่ดี จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง และมีผู้ได้รับการรักษาพยาบาลจนหายป่วยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการและประสานความร่วมมือของทุกฝ่าย รวมทั้งความร่วมมือของภาคประชาชนรัฐบาลจึงได้ออก ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 ส.ค. พ.ศ. 2564 ซึ่งมีการผ่อนคลายมาตรการ ควบคุมบางประการให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อ ให้การปฏิบัติเป็นไปด้วย ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 15) ลงวันที่ 25 ธ.ค. พ.ศ. 2563 ข้อ 3และคำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 4/2563 ลงวันที่ 25 มี.ค. พ.ศ.2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงาน หัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ ในการแก้ไข สถานการณ์ฉุกเฉิน ข้อ 3(6) และข้อกำหนด คำสั่ง ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง จึงให้ปฏิบัติ
ดังนี้

ให้ยกเลิกความในข้อ 3 ของประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ที่ก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ฉบับที่ 9) ลงวันที่ 3 ส.ค. พ.ศ. 2564 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“3. ห้ามมิให้มีการชุมนุม หรือการทำกิจกรรมที่มีความเสี่ยง
ต่อการแพร่โรค ในพื้นที่ที่มีประกาศหรือคำสั่งกำหนดเป็น
พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่
ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง พื้นที่เฝ้าระวัง เว้นแต่กรณีได้รับ
อนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือกิจกรรม ที่ได้รับการ
ยกเว้น ดังต่อไปนี้
(1) กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน ได้แก่
การขนส่งประชาชน เพื่อเดินทางไปหรือออกจากที่เอกเทศตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ศูนย์พักคอยรอการส่งตัว หรือสถานที่เพื่อการช่วยเหลือผู้ติดเชื้อ ในชั้นแรก
(2) กิจกรรมเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข
(3) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการ การให้ความช่วยเหลือ
หรืออำนวยประโยชน์หรือ ความสะดวกแก่ประชาชน
(4) การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติ ในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกาย ในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด
(5) กิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ ศปม.
กำหนด

โดยให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 30) ลงวันที่ 1 ส.ค.พ.ศ. 2564 และข้อกำหนด (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 ส.ค. พ.ศ.2564 ทั้งนี้ ในเรื่องมาตรการควบคุมแบบบูรณาการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ดำเนินการตามข้อกำหนด (ฉบับที่ 32) ลงวันที่ 28 ส.ค. พ.ศ. 2564″
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

แผนที่