ข่าวระยอง

คำสั่งเร่งด่วน จังหวัดระยอง

คำสั่งเร่งด่วน จังหวัดระยอง

คำสั่งจังหวัดระยอง ที่ 12626/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 22) มีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยให้สถานประกอบการทุกแห่งดำเนินการ ดังนี้

1. ให้สถานประกอบการทุกประเภทดำเนินการสุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ไม่น้อยกว่า 20% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์ในเดือนแรก สำหรับเดือนต่อ ๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์

2. หากสถานประกอบการใดตรวจพนักงานทั้งหมดด้วยชุดตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบเร่งด่วน (ATK) ได้เต็มจำนวน หรือ 100% ในสัปดาห์แรก สำหรับสัปดาห์ต่อ ๆ ไปให้สุ่มตรวจพนักงานทุกแผนกไม่น้อยกว่า 10% ของจำนวนพนักงานทั้งหมดในทุกสัปดาห์

กรณีตรวจพบ ATK บวกให้สถานประกอบการดำเนินการ ดังนี้

1. รายงานให้หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ทราบเพื่อควบคุมโรคในพื้นที่ และทำสำเนาแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ผ่านทางอีเมล [email protected] ทุกราย ภายใน 3 ชั่วโมงหลังจากทราบผลการตรวจ โดยให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล /อายุ /ที่อยู่จริงปัจจุบัน /เบอร์โทรศัพท์ /ชื่อสถานประกอบการ /แผนกทำงาน และผลการตรวจแนบมาทุกครั้ง

2. ตรวจซ้ำพนักงานที่มีผล ATK บวกด้วยการตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR หากผลยืนยันเป็นบวก ให้รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทราบภายใน 3 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากตรวจพบผลบวกและไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย ให้เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณาดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เฉพาะ (Bubble and Seal) ในสถานประกอบกิจการ หรือจัดหาสถานที่แยกกักผู้ติดเชื้อโควิด-19 ภายในโรงงานหรือสถานประกอบการ (FAI) สำหรับพนักงาน ในบริเวณที่ตั้งของกิจการ หรือที่เจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการภาคเอกชนกำหนด

Tags
การควบคุมเชื้อการป้องกันเชื้อการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดคำสั่งเร่งด่วนผู้ว่าราชการจ.ระยองมาตรการสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด19ไวรัสโคโรน่า

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button