ระยองเปิดให้เที่ยวทะเลได้ !!!!!!

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

หลังที่มีคำสั่งจากจังหวัดระยอง

🟡 ชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

🔶 ห้ามจัดให้มีการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่

🟡 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 20.00 น. ยกเว้น บางกิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ดังนี้
👉 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการ และให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
👉 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า
🚫 สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

🔴 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนรวมมากกว่า 25 คน ยกเว้น กรณีที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) ข้อ 4 และข้อ 5 👉 กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด

แผนที่