ระยอง !!! สรุปมาตรการคลายล็อค

เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

จังหวัดระยองออกคำสั่งที่ 12446/2564 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 21 👉 มีผลตั้งแต่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
.

🔴 การห้ามออกนอกเคหสถาน ห้ามบุคคลออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น มาตรการนี้มีผลจนถึง 14 กันยายน 2564 🔶 ยกเว้น บุคคลที่เดินทางเพื่อการสาธารณสุข การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน การขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การให้บริการหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน และการประกอบอาชีพที่จำเป็น 👉 ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรแสดงตนอย่างอื่น และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการการเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

🟡 โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาทุกประเภท สามารถพิจารณาให้ใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากได้ แต่ต้องเป็นไปตามหน่วยงานงานราชการที่เกี่ยวข้องกำหนด และเสนอคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยองพิจารณาอนุญาตตามความจำเป็น

🟡 ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถเปิดให้บริการได้โดยให้บริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. โดยห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และจำกัดจำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน
👉 การบริโภคในห้องปรับอากาศให้มีจำนวนผู้บริโภคไม่เกินร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งปกติ
👉 สถานที่เปิด มีการระบายอากาศถ่ายเทได้ดี เช่น ร้านอาหารขนาดเล็ก หาบเร่ แผงลอย รถเข็น ให้มีจำนวนผู้นั่งบริโภคไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งปกติ
👉 และให้ใช้มาตรการนี้กับร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันด้วยเช่นกัน

🟢 สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม แต่งผม เปิดดำเนินการได้

🟡 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทย ให้เปิดให้บริการเฉพาะนวดเท้า

🟡 ตลาดนัดเปิดดำเนินการได้จนถึง 20.00 น. เฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคหรือบริโภค

🟡 ชายทะเล ชายหาด อ่างเก็บน้ำ ให้เปิดบริการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

🔶 ห้ามจัดให้มีการรวมกลุ่มดื่มสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทุกประเภทในพื้นที่

🟡 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันสามารถเปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้น ๆ จนถึงเวลา 20.00 น. ยกเว้น บางกิจการ หรือกิจกรรมบางประเภทที่กำหนดเงื่อนไขควบคุมการให้บริการหรือให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน ดังนี้
👉 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม สามารถเปิดดำเนินการ และให้บริการได้ผ่านการนัดหมาย ส่วนร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลาการให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 1 ชั่วโมง
👉 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ หรือสถานประกอบการนวดแผนไทย ให้เปิดดำเนินการได้โดยผ่านการนัดหมายและจำกัดเฉพาะการให้บริการนวดเท้า
🚫 สถาบันกวดวิชา โรงภาพยนตร์ สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยงหรือการจัดประชุม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ยังคงให้ปิดการดำเนินการไว้ก่อน

🟡 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำเพื่อการกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำ เพื่อการสันทนาการ หรือสระว่ายน้ำสาธารณะ หรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทกลางแจ้งหรือตั้งอยู่ที่เป็นพื้นที่โล่ง สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อการออกกำลังกายประเภทในร่มที่อากาศถ่ายเทได้ดี สามารถเปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น. และสามารถจัดการแข่งขันได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม

🟡 การเข้าใช้สนามกีฬาทุกประเภทเพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ โดยไม่มีผู้ชมในสนาม และจะดำเนินการได้ก็ต่อเมื่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดระยอง และต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

🟡 การใช้เส้นทางคมนาคม การเดินทางข้ามจังหวัดและการเดินทางออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (พื้นที่สีแดงเข้ม) ไปยังพื้นที่อื่นสามารถทำได้ในกรณีที่มีเหตุจำเป็นเท่านั้น หากเป็นการเดินทางของผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่มีประวัติเสี่ยงติดเชื้อ ให้เดินทางผ่านมาตรการหรือรูปแบบการเดินทางที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะเท่านั้น ทั้งนี้ พนักงานเจ้าหน้าที่ยังมีอำนาจตรวจตราความเรียบร้อยและการตรวจคัดกรองเพื่อให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตาม ศบค.กำหนด

🔴 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของบุคคลจำนวนรวมมากกว่า 25 คน ยกเว้น กรณีที่ได้รับอนุญาตให้จัดกิจกรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งกิจกรรมหรือการรวมกลุ่มที่ได้รับยกเว้นที่สามารถจัดได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดฯ (ฉบับที่ 30) ข้อ 4 และข้อ 5 👉 กิจกรรมที่ได้รับยกเว้นโดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ประกอบด้วย กิจกรรมเกี่ยวกับการขนส่งหรือขนย้ายประชาชน การรักษาพยาบาลและการสาธารณสุข การให้บริการ การให้ความช่วยเหลือหรืออำนวยประโยชน์หรือความสะดวกแก่ประชาชน การรวมกลุ่มของบุคคลตามปกติในที่พักอาศัย สถานที่ทำงาน การประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือการออกกำลังกายในสถานที่ตามที่ทางราชการกำหนด และกิจกรรมที่ดำเนินโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเป็นกิจกรรมที่จัดโดยองค์กรหรือหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงานดังกล่าว หรือกิจกรรมอื่นตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านความมั่นคงกำหนด

แผนที่