ข่าวทั่วไป

เปิดรับสมัครแล้ว นักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2567

วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2567 จำนวน 64 คน เช็กเงื่อนไขรายละเอียด และวันรับสมัครได้เลย

มีรายงานว่า วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ทหารอากาศ เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนพยาบาลทหารอากาศ ประจำปี 2567 จำนวน 64 คน เปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่เว็บไซต์ www.ncrtaf-recruit.com ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์-22 เมษายน 2567

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้สมัคร

1. ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ในหลักสูตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (แผนการเรียนที่เน้นวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์) ยกเว้น กศน.หรือเทียบเท่า หลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน คือ วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต และภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต (จำนวนหน่วยกิตนับถึงวันที่สำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย)

2. เป็นหญิงโสดหรือชายโสด อายุไม่เกิน 22 ปี (เกิดตั้งแต่ 1 มกราคม 2545)

3. มีสัญชาติไทย บิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด สำหรับผู้ที่มีปู่หรือย่า หรือตาหรือยาย มิใช่สัญชาติไทย จะต้องนำสูติบัตรของบิดามารดา หรือหนังสือรับรองจากที่ว่าการเขต/อำเภอ ซึ่งรับรองว่า บิดามารดาของผู้สมัครเกิดในประเทศไทยจริงมาแสดงด้วย แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตร หรือ นายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดอยู่แล้ว มารดาจะไม่มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

4. รูปร่าง ลักษณะท่าทาง และขนาดของร่างกายเหมาะสมต่อการรับราชการทหาร และการประกอบวิชาชีพการพยาบาล สำหรับเพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 25 กิโลกรัมต่อตารางเมตร สำหรับเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร และดัชนีมวลกาย (BMI) ไม่เกิน 30 กิโลกรัมต่อตารางเมตร การขยายตัวของทรวงอกขณะหายใจเข้าเต็มที่ไม่ต่ำกว่า 79 เซนติเมตร

5. มีสุขภาพสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร หรือไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาวิชาชีพการพยาบาล จากการตรวจร่างกายโดยคณะอนุกรรมการ ตรวจร่างกายทางการแพทย์ที่กองทัพอากาศแต่งตั้ง

6. มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องทางศีลธรรม

7. ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว

8. ไม่เป็นผู้ที่เคยต้องโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา ยกเว้นความผิด ฐานประมาทหรือลหุโทษ

9. ไม่เป็นผู้ถูกให้พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียนเนื่องจากความประพฤติ

10. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดให้โทษ หรือมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองโดยฝ่าฝืนกฎหมาย

ทั้งนี้ สามารถอ่าน “ระเบียบการรับสมัคร ปีการศึกษา 2567”  ได้ที่หน้าเว็บไซต์รับสมัคร หรือ (คลิกที่นี่)

ขอบคุณข้อมูลจาก  วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

 

Tags
การศึกษาการศึกษาวันนี้วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ คุณสมบัติ

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button