ข่าวทั่วไป

คณะแพทย์จุฬาฯปรับวิธีประเมินไม่มีเกรด ใช้เกณฑ์ผ่าน/ตกแทน

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.ศักนัน มะโนทัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ แถลงข่าวเปิดตัว MDCU Change for the Better หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2567) สำหรับนิสิตที่จะเข้าศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2567 เป็นต้นไป โดย ศ.ดร.บัณฑิตกล่าวว่า ปัจจุบันกระบวนการวัดประเมินผลนักเรียนทั่วโลกเปลี่ยนจากวัดความรู้ปลายภาคตัดเกรด A-F มาเป็นการประเมินความสามารถในการนำความรู้ไปใช้ โดยแนวทางดังกล่าวเป็นสิ่งที่จุฬาฯดำเนินการอยู่แล้ว ซึ่งคณะแพทยศาสตร์เป็นคณะแรกที่ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินผู้เรียนทั้งคณะ

รศ.นพ.ฉันชายกล่าวว่า หลักสูตรใหม่ที่จะวัดผลแบบใหม่จะยกเลิกการประเมินแบบเกรด A-F ซึ่งพบว่าทำให้เด็กเครียด และจะเปลี่ยนการประเมินเป็น S/U (Satisfactory/Unsatisfactory) หรือผ่าน/ตก ซึ่งหลักสูตรใหม่จะเน้น 4 เรื่องหลักคือ ผู้ใช้บัณฑิตมีความมั่นใจว่าบัณฑิตที่จะเป็นแพทย์ที่ดีมีมาตรฐานวิชาชีพ ผู้เรียนมีพัฒนาการอย่างที่ต้องการลดความเครียดโดยไม่จำเป็น และนิสิตเรียนอย่างมีความสุข ซึ่งมั่นใจได้ว่า เราจะผลิตแพทย์ที่ได้มาตรฐานครบถ้วนทัดเทียมนานาชาติได้

รศ.นพ.ศักนันกล่าวว่า ระบบใหม่จะประเมินผลแบบ ผ่าน/ตก (S/U) โดย S หมายถึงเมื่อผ่านเกณฑ์การประเมินผลระดับรายวิชาได้อย่างครบถ้วน ส่วนนิสิตได้ U หรือไม่ผ่านการประเมินก็สามารถสอบซ้ำได้ 1 ครั้ง.

 

Tags
MDCU Change for the Betterการศึกษาประเมินเกรดหลักสูตรแพทย์จุฬาหลักสูตรแพทย์ศาตรบัณฑิต

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button