ข่าวทั่วไป

เช็กไทม์ไลน์ TCAS67 สอบเสร็จแล้ว ยื่นคะแนนแต่ละรอบ รู้ผลเมื่อไร

 • เช็กเลยคะแนนสอบ “TGAT/TPAT” แต่ละวิชา ประกาศผลวันไหนบ้าง
 • ปฏิทินการสอบ A-Level เริ่มสมัคร 1-10 กุมภาพันธ์ 2567
 • เปิดกำหนดการรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย 4 รอบ มีรายละเอียดไหนบ้างที่ต้องเตรียมตัว
 • เงื่อนไขการเทียบวุฒิ TCAS สำหรับนักเรียนที่จบต่างประเทศ หรือใช้วุฒิสอบเทียบ GED

เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับการสอบสนามแรก TGAT/TPAT ของนักเรียนชั้น ม.6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป เพื่อใช้ในระบบการคัดเลือกกลางบุคคล เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai University Central Admission System) ปีการศึกษา 2567 หรือที่รู้จักในชื่อ “TCAS67”

สำหรับขั้นตอนถัดไปที่ Dek67 จะต้องเตรียมตัว นั่นคือการประกาศผลคะแนนสอบแต่ละรายวิชา เพื่อนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เพื่อสมัครเข้ามหาวิทยาลัยที่ตัวเองใฝ่ฝัน

ทาง “ไทยรัฐออนไลน์” จึงได้รวบรวมกำหนดการประกาศผลคะแนน และช่วงเวลาในการเปิดรับสมัครแต่ละรอบมาให้แล้ว ดังนี้

ปฏิทินการประกาศผลสอบ “TGAT/TPAT”

เดือนธันวาคม 2566

 • 18 ธันวาคม ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์)
 • 19-26 ธันวาคม ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์)

เดือนมกราคม 2567

 • 7 มกราคม ประกาศผลคะแนนสอบ TGAT/TPAT 2-5 (สอบด้วยกระดาษ)
 • 8-15 มกราคม ขอทบทวนผลคะแนนสอบ (สอบด้วยกระดาษ)

สำหรับ TPAT1 วิชาเฉพาะ กสพท (วัดความถนัดทางวิชาชีพแพทย์) มีกำหนดการในการประกาศผล คือ มกราคม-กุมภาพันธ์ 67 ผ่านระบบการสมัครสอบของ กสพท

ทั้งนี้ จะมีค่าธรรมเนียมในการยื่นคำร้องทบทวนผลสอบ TGAT/TPAT 2-5 วิชาละ 100 บาท สูงสุดไม่เกิน 300 บาท/คน

ปฏิทินการสอบ A-Level

สำหรับสอบ A-Level ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสนามในการสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ เพื่อใช้สมัครเข้ามหาวิทยาลัย ซึ่งในปี 2567 นี้ จะมีรูปแบบการสอบแบบเดียว คือสอบด้วย “กระดาษ” มีรายละเอียด ดังนี้

 • 1-10 กุมภาพันธ์ 2567 สมัครสอบรายวิชา A-Level โดยเลือกสนามสอบแบบเรียงลำดับ 5 ลำดับ (ค่าสมัครรายวิชาละ 100 บาท)
 • 24 กุมภาพันธ์ – 18 มีนาคม 2567 พิมพ์บัตรที่นั่งสอบรายวิชา
 • 16-18 มีนาคม 2567 สอบ A-Level
 • 17 เมษายน 2567 ประกาศผลคะแนนสอบ
 • 18-25 เมษายน 2567 ขอทบทวนผลคะแนนสอบ

วันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567

08.30-10.00 น. รหัสวิชา 66 ชีววิทยา
11.00-12.30 น. รหัสวิชา 64 ฟิสิกส์
13.30-15.00 น. รหัสวิชา 81 ภาษาไทย
15.30-17.00 น. รหัสวิชา 70 สังคมศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2567

08.30-10.00 น. รหัสวิชา 61 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม)
11.00-12.30 น. รหัสวิชา 82 ภาษาอังกฤษ
13.30-15.00 น. รหัสวิชา 65 เคมี

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567

08.30-10.00 น. รหัสวิชา 62 คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน)
11.00-12.30 น. รหัสวิชา 63 วิทยาศาสตร์ประยุกต์
13.30-15.00 น. รหัสวิชา 83 ภาษาฝรั่งเศส, 84 ภาษาเยอรมัน, 85 ภาษาญี่ปุ่น, 86 ภาษาเกาหลี, 87 ภาษาจีน, 88 ภาษาบาลี และ 89 ภาษาสเปน

กำหนดการ “เปิดรับสมัครเข้ามหาวิทยาลัย”

ในปีการศึกษา 2567 นี้ ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้กำหนดระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา เป็น 4 รอบ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รอบ Portfolio

 • ช่องทางการรับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ 6 ก.พ. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ 6-7 ก.พ. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ 8 ก.พ. 67 หรือ 4 พ.ค. 67

2. รอบ Quota

 • ช่องทางการรับสมัคร : มหาวิทยาลัยกำหนด
 • ประกาศผลในระบบ 2 พ.ค. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ 2-3 ก.พ. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ 4 พ.ค. 67

3. รอบ Admission

 • ช่องทางการรับสมัคร : ระบบ mytcas.com ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ค. 67
 • ประกาศผลในระบบ 20 พ.ค. 67 และ 25 พ.ค. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ 20-21 พ.ค. 67
 • สละสิทธิ์ในระบบ 26 พ.ค. 67 (เฉพาะผู้ที่ยืนยันสิทธิ์รอบ 3 Admission และไม่เคยสละสิทธิ์มาก่อนเท่านั้น)

4. รอบ Direct Admission3

สำหรับในรอบ Direct Admission จะมีการประกาศจำนวนที่นั่งรอบนี้ที่เว็บไซต์ mytcas.com ในวันที่ 29 พ.ค. 67

 • ช่องทางการรับสมัคร : ที่ระบบของมหาวิทยาลัย 27 พ.ค. – 5 มิ.ย. 67
 • ประกาศผลในระบบ 6 มิ.ย. 67 และ 17 มิ.ย. 67
 • ยืนยันสิทธิ์ 6-7 มิ.ย. 67 และ 17-18 มิ.ย. 67

หมายเหตุ ผู้สมัครแต่ละคนสามารถสละสิทธิ์ได้สูงสุดเพียง 1 ครั้ง และต้องดำเนินการในช่วงเวลาที่เปิดให้เท่านั้น เพื่อจะสมัครรอบถัดไปได้

การเทียบวุฒิ TCAS สำหรับนักเรียนที่จบต่างประเทศ หรือใช้วุฒิสอบเทียบ GED

การลงทะเบียนระบบ TCAS67 สำหรับนักเรียนที่จบจากต่างประเทศ หรือผู้ใช้วุฒิสอบเทียบ GED จะต้องขอเอกสารเพิ่มเติม เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษา เพื่อลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 ดังนี้

1. GED สอบครบ / เรียนจบจากต่างประเทศ เป็นไปตามเกณฑ์ทั้ง 4 วิชา

 • (คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน) โดยเข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา  https://hsces.atc.hula.ac.th/
 • ขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา (Equivalence Certificate)
 • ขอใบเทียบผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX Equivalence Certificate) เพื่อใช้เป็นหลักฐานการศึกษาสำหรับลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS67 (ใช้เวลา 7 วันทำการในการออกใบรับรองฯ)
 • การสมัครรอบ 3 Admission ต้องใช้ใบรับรองเทียบวุฒิฯ เท่านั้น

2. GED ยังสอบไม่ครบ / ยังเรียนไม่จบจากต่างประเทศ

 • GED ผลสอบเป็นไปตามเกณฑ์ อย่างน้อย 2 วิชา แต่ยังไม่ครบทั้ง 4 วิชา และมีแผนสอบวิชาที่เหลือให้เรียบร้อยภายในเดือนเมษายน 2567 เพื่อขอใบรับรองเทียบวุฒิการศึกษา สำหรับสมัครรอบ 3 ต่อไป
 • คะแนนแต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 145 คะแนน โดยเข้าระบบเทียบวุฒิการศึกษา https://hsces.atc.chula.ac.th/ (Provisional Equivalence Certificate)
 • กรอกค่า GPAX = 0.00 และอัปโหลดรูปใบแทนใบรับรองเทียบวุฒิฯ เข้าระบบทั้ง 2 จุด (แทนใบ ปพ.) (ใช้เวลา 3 วันทำการในการออกใบแทนใบรับรองฯ)

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย หรือต้องการทราบข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถทำความเข้าใจได้ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com/ หรือ สอบถามเพจเฟซบุ๊ก ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย – ทปอ. 

ขอบคุณภาพและข้อมูล จากเว็บไซต์ mytcas.com

 

Tags
tcas 67TCAS67ทปอ.ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย - ทปอ.

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button