ผบ.ทบ. สั่งตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่ ย้ำต้องปลอดภัย มีมาตรฐาน

14 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

“ผบ.ทบ.” สั่งตั้งวอร์รูมติดตามการฝึกทหารใหม่ มุ่งฝึกอย่างปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัว กำชับทุกหน่วยบูรณาการแก้ปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ร่วมกับ กอ.รมน. เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อวันที่ 14 พ.ย. 66 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พลเอก เจริญชัย หินเธาว์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้ประชุมติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยทหารทั่วประเทศผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ในการประชุมครั้งนี้ ผบ.ทบ.ให้ความสำคัญในเรื่องการฝึกทหารใหม่โดยปัจจุบันกองทัพบกได้จัดตั้งศูนย์ติดตามสถานการณ์การฝึกทหารใหม่ ผลัดที่ 2/66 ขึ้น เพื่อกำกับดูแลการฝึกทหารใหม่ในภาพรวมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้หน่วยฝึกทหารใหม่ ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กองทัพบกกำหนดอย่างเคร่งครัด กำกับดูแลในรายละเอียดทุกขั้นตอนเพื่อให้การฝึกเป็นไปอย่างปลอดภัยและมีมาตรฐาน รวมถึงระวังไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยจากโรคลมร้อน หรือเกิดอุบัติเหตุจากการฝึก ดูแลสภาพจิตใจทหารใหม่ให้มีขวัญกำลังใจที่ดี

พร้อมกำชับให้ผู้ฝึกทหารใหม่ และผู้บังคับหน่วยทุกระดับชั้น ให้ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของทหารใหม่ และครอบครัวอย่างใกล้ชิด ส่วนในเรื่องการปรับสภาพทั้งร่างกายและจิตใจ การฝึกระเบียบวินัย ทักษะและอุดมการณ์ทางทหาร ให้ดำเนินการในลักษณะจากเบาไปหาหนัก เพื่อเสริมสร้างทหารใหม่ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่และเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไปในอนาคต”

นอกจากนี้ พล.อ.เจริญชัย ยังสั่งการให้ทุกหน่วยติดตามสถานการณ์ ในเรื่องปัญหาของไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ในพื้นที่ภาคเหนือ การช่วยเหลือประชาชนจากปัญหาภัยหนาวและการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยให้หน่วยที่รับผิดชอบบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ กอ.รมน. ผ่านกลไกรอง ผอ.รมน.จังหวัดฝ่ายทหาร เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ อันจะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศชาติและประชาชน

แผนที่