สสส.โลกประกาศปฏิญญากรุงเทพ ร่วมสร้างสุขภาวะที่เป็นธรรม

14 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

สุขภาพดีเป็นสิ่งสำคัญที่สุด การมีสุขภาวะที่ดีต้องดีทั้งสุขภาพกาย สุขภาพจิต และสิ่งแวดล้อม ในยุคที่โลกเปลี่ยนหมุนเร็ว มีความท้าทายใหม่ๆเกิดขึ้น เช่น โครงสร้างประชากรที่มีผู้สูงวัยมากขึ้น โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่รายล้อมเข้ามาในชีวิต ทุกอย่างส่งผลทางตรงและทางอ้อมต่อสภาวะสุขภาพของประชาชน การสื่อสารรณรงค์ด้านสุขภาพในวิธีเดิมที่เคยใช้อาจจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาวการณ์

เดี๋ยวนี้ถ้าพูดเรื่องสุขภาพดี จะไม่ใช่แค่ หมอ กับ ยา อีกแล้ว ยังมีปัจจัยอื่นอีกมากเข้ามาเกี่ยวข้อง ที่สำคัญคือ พฤติกรรมการใช้ชีวิต (การกินและเคลื่อนไหวร่างกาย) และ สิ่งแวดล้อมที่ไม่ทำลายสุขภาวะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่แค่ในรั้วโรงพยาบาล แต่ผูกโยงถึง ระดับนโยบาย

ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) มีผลงานโดดเด่นในการให้ความรู้ด้านสุขภาวะ และกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในภาคประชาชน การทำสปอตโฆษณาที่กระตุกให้ฉุกคิด ส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องใหญ่หลายอย่าง เช่น การลดอุบัติเหตุ ลดบุหรี่ ลดแอลกอฮอล์ ลดกินหวานกินเค็ม

วันที่ 7-10 พ.ย.ที่ผ่านมา สสส.ไทยเป็นเจ้าภาพจัด การประชุมเครือข่ายกองทุนสร้างเสริมสุขภาพนานาชาติ ครั้งที่ 20 ประจำปี 2566 (The 20th International Network of Health Promotion Founda tions 2023) ภายใต้ธีม “ก้าวต่อไปของเครือข่าย สสส.โลก : ขับเคลื่อน นวัตกรรมสร้างเสริมสุขภาพสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม” มีสมาชิก 7 องค์กร จาก 6 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ 1.สสส.แคว้นวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย 2.สสส.ไทย 3.สสส.แคว้นออสเตรเลียตะวันตก ประเทศออสเตรเลีย 4.สสส.เกาหลีใต้ 5.สสส.ไต้หวัน 6.สสส.ตองกา 7.สสส.สิงคโปร์ รวมถึงเครือข่ายพันธมิตรมาร่วมกิจกรรม

มีการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การทำงาน เช่น ไทยลดการสูบบุหรี่ได้ผลด้วยแนวทางไหน สิงคโปร์ทำให้คนเกือบทั้งประเทศหันมาทำกิจกรรมเคลื่อนไหวร่างกายเดินวันละ 1 หมื่นก้าวเป็นเรื่องปกติ หรือตองกาแก้ปัญหาคนเกือบทั้งเกาะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ได้อย่างไร รวมถึง มองทิศทางในระยะต่อไปหรือในทศวรรษที่ 3 ของ เครือข่ายกองทุน สสส.โลก เพื่อรับมือความท้าทายใหม่ของโลกอนาคต

ที่ประชุมเครือข่าย สสส.โลกยังได้ร่วมกัน ประกาศปฏิญญากรุงเทพฯ ยกระดับสร้างเสริมสุขภาพมุ่งสู่สุขภาวะที่เป็นธรรม ซึ่งหมายถึง การให้สุขภาพเป็นสิทธิของทุกคนโดยไม่แบ่งแยก ไม่ว่าจะเป็นสภาวะสังคม ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือความแตกต่างทางเชื้อชาติ และ มีเป้าหมายปรับปรุงระบบสุขภาพที่ไม่พึ่งแต่ระบบรักษาพยาบาลเท่านั้น แต่เน้นปัจจัยทางสังคม เศรษฐกิจ ที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคคลและชุมชน

สสส.โลกเรียกร้องให้องค์กรสมาชิกของเครือข่ายฯระดมทรัพยากรขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานสร้างเสริมสุขภาพอย่างเพียงพอและยั่งยืน สร้างความตระหนักรู้ถึงปัจจัยกำหนดสุขภาพที่กำลังเปลี่ยนแปลง รวบรวมแนวปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างเสริมความรู้เท่าทันด้านดิจิทัลและเพิ่มโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลสุขภาพ โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปราะบาง

นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้ รัฐบาลประเทศต่างๆพัฒนาแผนงานด้านสุขภาวะแบบบูรณาการ ผลักดันกฎหมาย สนับสนุนทรัพยากร และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งกระตุ้นให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆขยายเครือข่ายพหุภาคี ประสานการดำเนินการข้ามภาคส่วน และส่งเสริมกลไกการเงินการคลังที่ยั่งยืนเพื่อสร้างสังคมสุขภาวะในทุกระดับที่เป็นธรรม

การสร้างสังคมที่แข็งแรงเป็นสุขจะเห็นผลได้ก็ต่อเมื่อทุกคนทุกฝ่ายเรียนรู้และขับเคลื่อนไปด้วยกัน.

แผนที่