โปรดเกล้าฯ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

14 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ราชกิจจานุเบกษา โปรดเกล้าฯ ให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา เนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง บกพร่องต่อหน้าที่

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ห้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลดข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหาร ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 และมาตรา 15 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ประกอบมาตรา 4 และมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 9 มาตรา 10 มาตรา 13 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกา จัดระเบียบราชการและการบริหารงานบุคคลของราชการในพระองค์ พ.ศ.2560 มาตรา 5 และมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร พุทธศักราช 2476 และมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติยศทหาร พุทธศักราช 2479

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปลด ร้อยโท ธนกร ต๊ะมูล ตำแหน่งรักษาราชการ ผู้บังคับหมวดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กที่ 2 หมวดมาตรฐานทหารมหาดเล็กที่ 2 กองร้อยทหารมหาดเล็กที่ 3 กองพันที่ 3 กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร พร้อมเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตรา โดยไม่มีเบี้ยหวัดเนื่องจากกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง กล่าวคือ บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ ไม่ตื่นตัว ละเลยในการปฏิบัติหน้าที่ ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นนายทหารพ้นราชการประเภทที่ 2 สังกัดส่วนราชการในพระองค์

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน

แผนที่