ปปร.27 ศึกษาดูงาน อ.ทุ่งสง ชมการบริหารจัดการน้ำท่วม การพัฒนาเมืองยั่งยืน

8 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นศ.ปปร.27 ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน เทศบาล อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช พร้อมเข้าเยี่ยมชมศูนย์การศึกษาเรียนรู้ ร.ร.เทศบาลวัดท่าแพ และศาลเจ้าซำปอกง และชมบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสง การบริหารจัดการเมืองสู่การพัฒนายั่งยืน และตลาดวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 66 คณะศึกษาดูงานหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 27 หรือ ปปร. 27 สถาบันพระปกเกล้า ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานของเทศบาลเมือง อ.ทุ่งสง

โดยมีนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ถวิลวดี บุรีกุล รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า คณะอาจารย์ เจ้าหน้าที่สถาบัน และผู้เข้ารับการศึกษาดูงานหลักสูตร ปปร. 27 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกล้า

ประกอบด้วย สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา ผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และองค์กรต่างๆ จำนวน 140 ท่าน ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2566

โดย คณะนักศึกษา ปปร.27 ได้ร่วมชม ห้องโสตทัศนศึกษาเพื่อการเรียนรู้ ของโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ จากนั้นได้เดินทางไปศาลเจ้าซำปอกง โดยมีนายทรงชัย วงษ์วัชรดำรง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง พร้อมด้วย นางสาวสมฤดี หวังวณิชชากร เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู พนักงานเทศบาล ประชาคมวัฒนธรรมอำเภอทุ่งสง และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมให้การต้อนรับ

 

ทั้งนี้ คณะนักศึกษา ปปร.27 ยังได้เรียนรู้ 1. การบริหารจัดการน้ำท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการลุ่มน้ำตรัง เรียนรู้สู้ภัยพิบัติอย่างยั่งยืน

2. การบริหารจัดการเมืองโดยใช้ฐานทางภูมินิเวศและทุนทางวัฒนธรรม นำไปสู่การพัฒนาเมืองอย่างสมดุลและยั่งยืน และ

3. โครงการตลาดวัฒนธรรม “หลาดชุมทางทุ่งสง”

แผนที่