ราชกิจจาฯ ตั้ง “วิษณุ เครืองาม-อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เป็นกรรมการกฤษฎีกา

8 พฤศจิกายน 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง “วิษณุ เครืองาม- อาคม เติมพิทยาไพสิฐ” เป็นกรรมการกฤษฎีกา มีผลตั้งแต่ 30 ตุลาคม ที่ผ่านมา 

วันที่ 7 พ.ย. ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 136 ราย ตั้งแต่วันที่ 23 สิงหาคม 2565 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 6 กันยายน 2565 นั้น

เนื่องจาก นายนพนิธิ สุริยะ กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 14 ถึงแก่อนิจกรรม และนายอุดม รัฐอมฤต กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 6 ขอลาออกจากตำแหน่ง ประกอบกับตำแหน่งประธานกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 2 ได้ว่างลง

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจึงได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สมควร เป็นกรรมการกฤษฎีกาเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการกฤษฎีกาแต่ละคณะ พิจารณาและมีมติเห็นชอบผู้ที่สมควรเป็นกรรมการกฤษฎีกาตามมาตรา 19/1 แห่งพระราชบัญญัติ คณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ศ. 23522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะกรรมการกฤษฎีกา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551 จำนวน 2 ราย ดังนี้

นายวิษณุ เครืองาม
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ

โดยให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการกฤษฎีกาซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง ต่อไปแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 ราย ดังกล่าว ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566

แผนที่