ข่าวการเมือง

เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ ถึง 10 พ.ย.นี้

เลขาฯ สำนักงานประกันสังคม ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิและรับสมัครเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม ถึง 10 พ.ย. 66 พร้อมเชิญนายจ้าง ผู้ประกันตนให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิ

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) เปิดเผยว่า หลังจากที่สำนักงานประกันสังคมได้เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม โดยกำหนดให้มีการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม-วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และกำหนดให้วันที่ 25 ตุลาคม-วันที่ 31 ตุลาคม 2566 เป็นวันรับสมัครรับเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง และผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตน เพื่อให้นายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิเลือกตั้งได้ลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้งและมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง โดยสามารถเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนจากจำนวนผู้สมัครที่เพิ่มมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์แก่นายจ้างและผู้ประกันตน สอดคล้องกับการขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2566 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง และขยายเวลาเปิดรับสมัครผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ออกไปอีก 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน 2566

โดยเลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ได้กล่าวเสริมว่า ตามที่สำนักงานประกันสังคมได้มีการจัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2566 ซึ่งเป็นการจัดการเลือกตั้งครั้งแรกของสำนักงานประกันสังคม โดยคณะกรรมการประกันสังคมจะมีบทบาทอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. เสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการในการประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
2. พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง และระเบียบต่างๆ
3. วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุน โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
4. วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง
5. พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม
6. ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ/สำนักงานประกันสังคม
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย

ทั้งนี้เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ยังได้กล่าวเชิญชวนนายจ้าง ผู้ประกันตนที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ ให้รีบลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมผ่านช่องทาง www.sso.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 สำนักงานประกันสังคมจังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566

สำหรับผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสามารถยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) พร้อมประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง และหมายเลขผู้สมัคร ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เพื่อได้ตัวแทนฝ่ายนายจ้าง ตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม ในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน สามารถสอบถามรายละเอียด และคำแนะนำในการจัดการเลือกตั้งเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อำนวยการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคม (ศอ.กต.นจ.ผปต.) โทร. 02-956-2222 ในวันและเวลาราชการ

Tags
กระทรวงแรงงานนายจ้างประกันสังคมลูกจ้างเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม

เรื่องอื่นๆ แนะนำต้องดู

Back to top button