ผู้ประกันตน-นายจ้างใช้สิทธิเลือกตั้ง “บอร์ดประกันสังคม” ถึง 31 ต.ค. 66

25 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

เลขาฯ ประกันสังคม ย้ำ ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้างที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั่วประเทศ เร่งออกมาลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้ง คกก.ประกันสังคม หรือ “บอร์ดประกันสังคม” วันนี้-31 ต.ค. 66 นี้

 

 

วันที่ 24 ต.ค. นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมได้ออกมาเชิญชวนเพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 มาตรา 40 และนายจ้าง ที่อยู่ในระบบประกันสังคมทั่วประเทศเห็นความสำคัญในการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่เกิดขึ้นครั้งแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นตัวแทนในการดูแลสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตน และบริหารกองทุนประกันสังคมให้มีเสถียรภาพ อันจะนำไปสู่การยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของนายจ้าง ผู้ประกันตน พร้อมชี้บอร์ดชุดนี้มีบทบาทอย่างมาก ในการรักษาผลประโยชน์ของฝ่ายนายจ้างและผู้ประกันตนในอนาคต โดยมีบทบาทอำนาจหน้าที่ในการเสนอความคิดเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับพิจารณานโยบาย ตลอดจนการให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตรากฎหมาย วางระเบียบวาระเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินของกองทุนโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคมโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนและรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีของสำนักงานประกันสังคม ให้คำปรึกษาและแนะนำคณะกรรมการ สำนักงานประกันสังคม ปฏิบัติการอื่นๆ ใด ตามกฎหมาย หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมอบหมาย เป็นต้น

 

 

สำหรับขั้นตอนในการดำเนินการ กำหนดเปิดรับสมัครเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนระหว่างวันที่ 25–31 ตุลาคม 2566 จากนั้นสำนักงานประกันสังคมจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ผ่านทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัดและจัดให้มีการเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00–16.00 น. นี้

 

 

แผนที่