เฝ้าระวัง “สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย” เสี่ยงน้ำท่วม เร่งสร้างคันดิน ติดตาข่ายป้องกัน

12 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

กรมควบคุมมลพิษ เฝ้าระวัง “สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย” บางแห่งเสี่ยงน้ำท่วม เร่งก่อสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำ ติดตั้งตาข่ายดักขยะมูลฝอยป้องกันขยะมูลฝอยไหลออกนอกพื้นที่

วันที่ 12 ตุลาคม 2566 นางกัญชลี นาวิกภูมิ รองอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดอุทกภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่ง โดยพบว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ได้รับผลกระทบ ทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่ ทม.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย อบต.โนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อบต.ดงละคร จังหวัดนครนายก โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการก่อสร้างคันดินเพื่อป้องกันน้ำ ติดตั้งตาข่ายดักขยะมูลฝอยเพื่อป้องกันขยะมูลฝอยไหลออกนอกพื้นที่ เพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

จากข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2566 พบว่า สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่โดยรอบสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ ทม.สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ระดับน้ำลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยได้ตามปกติ แต่ อบต.โนนศิลาเลิง จังหวัดกาฬสินธุ์ และ อบต.ดงละคร จังหวัดนครนายก สถานการณ์น้ำท่วมยังทรงตัว ไม่สามารถดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ได้ โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 2 แห่ง ได้ประสานขนส่งขยะมูลฝอยไปกำจัด ณ สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยในพื้นที่ใกล้เคียง

นางกัญชลี กล่าวว่า สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย อบต.ดงละคร และ อบต.โนนศิลาเลิง ควรดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยตามนโยบายการรวมกลุ่มพื้นที่ของจังหวัด รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชน เอกชน สถานศึกษา และศาสนสถาน ดำเนินการ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกนำไปกำจัด

ทั้งนี้ คพ. จะดำเนินการติดตามเฝ้าระวังสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเสี่ยงต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน และบรรเทาผลกระทบที่เกิดกับสิ่งแวดล้อม.

แผนที่