ลุยขับเคลื่อนนโยบาย เรียนดี-มีความสุข “เพิ่มพูน” ดันเพิ่มขีดความสามารถ 8 สาขา

7 ตุลาคม 2566
เกาะติดข่าว กดติดตาม โซเชี่ยล ระยอง

นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ในฐานะโฆษก ศธ. เปิดเผยว่า พล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ ศธ.ครั้งที่ 1 โดยมีนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รมช.ศธ. ข้าราชการการเมือง ผู้บริหารองค์กรหลัก และข้าราชการ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมหารือ แสดงความคิดเห็น และพิจารณาวางกรอบการดำเนินงานตามนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” มีความก้าวหน้าในหลายประเด็น โดยที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษาของ ศธ.ที่มี รมว.ศธ.เป็นประธาน เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” ไปสู่แผนการดำเนินงานตามเป้าหมาย ในส่วนของการรับฟังความคิดเห็นต่อนโยบายการศึกษาและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “เรียนดี มีความสุข” กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เห็นด้วยกับนโยบายทุกข้อ

“กลุ่มตัวอย่างได้สะท้อนถึงปัญหาและให้ข้อเสนอแนะที่น่าสนใจ เช่น ปัญหาภาระงานอื่นที่กระทบต่อการสอนของครู การขาดแคลนบุคลากร งบประมาณสนับสนุนการศึกษา และขาดแคลน อุปกรณ์การเรียนการสอน สื่อที่ทันสมัย และสาธารณูปโภคที่จำเป็น การประเมินวิทยฐานะล่าช้า ปัญหาด้านคุณภาพและความคุ้มค่าของการแจก Tablet ส่วนข้อเสนอแนะเรื่องนโยบายฯ เสนอว่าควรเป็นนโยบายที่ดำเนินการแล้วไม่เป็นภาระด้านเอกสารและไม่เป็นภาระของครู ควรยึดความถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล เน้นส่งเสริมการเรียนการสอนที่ทำให้เด็กมีความรู้ มีความสุขในการเรียน และมีทักษะอาชีพโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง และควรพัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการและขวัญกำลังใจของครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม”

นายสิริพงศ์กล่าวและว่า ในเรื่องของซอฟต์เพาเวอร์ รมว.ศธ.ให้ความสำคัญนั่งเป็นประธานฯกำกับดูแลเรื่องนี้เอง เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันแรงงานทักษะสูงใน 8 สาขา ได้แก่ สาขาอาหาร โดยปรับหลักสูตรอาชีพระยะสั้น สาขาเกม ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างเกมที่ตรงกับความต้องการของตลาด สาขาแฟชั่น สาขาศิลปะ และสาขาการออกแบบ ส่งเสริมการเรียนการสอนออกแบบแฟชั่นตามอัตลักษณ์ความเป็นไทย ถูกใจตลาดโลก สาขาดนตรีและสาขากีฬา ส่งเสริมการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานดนตรีและกีฬาในระดับมัธยมศึกษาให้เข้มข้น และสาขาหนังสือ ปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดและสถาบันหนังสือทั่วประเทศ ในรูปแบบใหม่ที่ทันสมัย และตั้งสถาบันหนังสือและการอ่านแห่งชาติต่อไป.

แผนที่